Bokföring och redovisning

Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring även om termerna ofta används synonymt. När du bokför registrerar du företagets fakturor, kvitton och andra underlag fysiskt eller digitalt enligt bokföringslagens kontantmetod eller faktureringsmetod. Alla affärshändelser ska bokföras löpande, så kallad grundbokföring, men även i en systematisk ordning efter konton, huvudbokföring. Till varje affärshändelse ska det finnas en verifikation som visar att transaktionen genomförts. I redovisningen brukar man även inkludera bokslut, deklaration och rapportsammanställningar som kan ligga till grund för beslut om verksamhetens utveckling. Syftet med redovisning är att ge en grundläggande bild av företagets verksamhet och resultat. Redovisningen avgör till exempel hur näringsverksamheten ska beskattas och i aktiebolag ligger en granskning av redovisningen som grund för beslut om styrelsens och den verkställande direktörens ansvarsfrihet, samt eventuell vinstutdelning. I större företag granskas ofta redovisningen av en oberoende revisor som tar ställning till om redovisningen ger en rättvisande bild av företaget. Vilka delar av redovisningen som ska genomföras enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen varierar beroende på företagsform och omsättning. Redovisning ska alltid ske enligt god redovisningssed. Det betyder att redovisningen ska ske enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Extern och intern redovisning
Redovisning brukar delas upp i extern och intern redovisning. Den externa redovisningen är företagets offentliga redovisning som ska ge en grundläggande och rättvisande bild av företagets situation för en bestämd tidsperiod. Den visar på verksamhetens utveckling, balans och resultat och kan vara intressant för intressenter utanför företaget. Den interna redovisningen används inom företaget som underlag för verksamhetens styrning, kontroll och utveckling.