Hållbarhetspolicy

Axxima Ekonomi AB:s hållbarhetsarbete utgår från de tre aspekterna inom hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga. För att skapa ökad nytta i svenskt näringsliv ska vi värna om hållbar utveckling genom att:

  • I linje med relevanta branschstandarder agera proaktivt i vår yrkesroll och arbeta för ständig förbättring i vårt arbete med hållbar utveckling

Ekonomiskt

  • Verka för sund samhällsutveckling genom att hjälpa våra kundföretag med högkvalitativa leveranser av redovisnings- och löneuppdrag som direkt kopplar till att motverka ekonomisk brottslighet, vilket i längden knyter an till positiv påverkan på sociala och arbetsrättsliga villkor i leverantörsledet.
  • Med fokus på hållbart företagande skapa goda förutsättningar för sund konkurrens.
  • Med utgångspunkt i hållbarhetsindikatorer som särskilt exkluderar investeringar i företag vars verksamhet omfattar vapen och krigsmaterial, spel om pengar, tobak, droger och pornografi möjliggöra en god och sund långsiktig avkastning.
  • Ta vara på de möjligheter digitaliseringen av våra produkter och tjänster erbjuder i form av förenkling, transparens och resurseffektivitet.

Socialt

  • Utöver att följa lagar, regler och avtal ska vi också verka för goda arbetsvillkor genom ett öppet och kreativt arbetsklimat.
  • Erbjuda en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna, där mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet respekteras och främjas.
  • Förebygga ohälsa genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där chefer och ledning ska vara ett föredöme och drivande för en god och säker arbetsmiljö.

Miljömässigt

  • Minska organisationens miljöpåverkan genom att göra klimatsmarta och medvetna val vid tjänsteresor och inköp.
  • Agera resurseffektivt och med livscykelperspektiv i de tjänster och produkter vi erbjuder genom att minimera, återanvända och återvinna.
Gå till dokumentet Hålllbarhetspolicy